آخرين بروزرساني : 23 آذر 1395

در لیست زیر ، پرینترهای سامسونگ قابل ریست نرم افزاری به همراه ورژن هایی که قابل ریست می باشند دسته بندی شده اند. در صورتی که مدل یا ورژن پرینتر شما در لیست زیر موجود نیست و یا قادر به یافتن ورژن پرینتر نیستید، قبل از واریز وجه و خرید نرم افزار با ما تماس گرفته و از آماده بودن نرم افزار اطمینان حاصل نمایید. همچنین پرینترهای زیراکس در لیست زیر آورده نشده است، جهت اطلاع از مدل های قابل ریست پرینترهای زیراکس با ما تماس بگیرید.
Model name Firmware Version
Xpress-M2022;
Xpress-M2022W;
Xpress-M2024;
Xpress-M2024W;
Xpress-M2028;
Xpress-M2028W;
V3.00.01.04    V3.00.01.08 
V3.00.01.10    V3.00.01.11
Xpress-M2070;
Xpress-M2070W;
Xpress-M2070F;
Xpress-M2070FH;
Xpress-M2070FW;
Xpress-M2070HW;
Xpress-M2074;
Xpress-M2074W;
Xpress-M2074F;
Xpress-M2074FW;
Xpress-M2078;
Xpress-M2078W;
Xpress-M2078F;
Xpress-M2078FW;
V3.00.01.8    V3.00.01.16 
V3.00.01.16_0401040_1.00 
V3.00.01.17    V3.00.01.20 
V3.00.01.22    V3.00.01.24
Xpress-M2620;
Xpress-M2620D;
Xpress-M2620ND;
Xpress-M2625;
Xpress-M2625D;
Xpress-M2625ND;
Xpress-M2626;
Xpress-M2626D;
Xpress-M2820ND;
Xpress-M2820DW;
Xpress-M2825ND;
Xpress-M2825DW;
Xpress-M2826ND
V3.00.01.12    V3.00.01.13 
V3.00.01.18    V3.00.01.20
V3.00.01.25    V3.00.01.31
V3.00.01.33    
Xpress-M2670;
Xpress-M2670F;
Xpress-M2670FH;
Xpress-M2670FW;
Xpress-M2670FN;
Xpress-M2670HN;
Xpress-M2670HW;
Xpress-M2675;
Xpress-M2675F;
Xpress-M2675FH;
Xpress-M2675FW;
Xpress-M2675FN;
Xpress-M2675HN;
Xpress-M2675HW;
Xpress-M2870;
Xpress-M2870FD;
Xpress-M2870FW;
Xpress-M2875;
Xpress-M2875F;
Xpress-M2875FD;
Xpress-M2875FH;
Xpress-M2875FW;
Xpress-M2875FN;
Xpress-M2875HN;
Xpress-M2875HW;
V3.00.01.12    V3.00.01.13 
V3.00.01.18    V3.00.01.21
V3.00.01.23    V3.00.01.27
V3.00.01.29    V3.00.01.30
V3.00.01.33    V3.00.01.34
Xpress-M2670N;
Xpress-M2670ND;
Xpress-M2670DW;
Xpress-M2675N;
Xpress-M2675ND;
Xpress-M2675DW;
Xpress-M2870N;
Xpress-M2870ND;
Xpress-M2870DW;
Xpress-M2875N;
Xpress-M2875ND;
Xpress-M2875DW;
V3.00.01.18    V3.00.01.21
V3.00.01.23    V3.00.01.29
V3.00.01.30    
Xpress-M2830DW;
Xpress-M2835DW;
V3.00.01.04    V3.00.01.08 
V3.00.01.10    
Xpress-M2880FW;
Xpress-M2885FW;
V3.00.01.02    V3.00.01.04 
V3.00.01.06    V3.00.01.10
Xpress-M3320ND;
Xpress-M3325ND;
Xpress-M3820D;
Xpress-M3820DW;
Xpress-M3820ND;
Xpress-M3825D;
Xpress-M3825DW;
Xpress-M3825ND;
V4.00.01.13    V4.00.01.14 
V4.00.01.18    V4.00.01.26
V4.00.01.29    V4.00.01.31
V4.00.01.35    
V4.00.02.09    V4.00.02.10
Xpress-M3370;
Xpress-M3375FD;
V4.00.01.12    V4.00.01.16 
V4.00.01.19    V4.00.01.25 
V4.00.01.27    V4.00.01.28
V4.00.01.30    V4.00.01.32
V4.00.02.09    V4.00.02.10
V4.00.02.13    
Xpress-M3870;
Xpress-M3870FD;
Xpress-M3870FH;
Xpress-M3870FW;
Xpress-M3870HW;
Xpress-M3870HD;
Xpress-M3875FD;
Xpress-M3875FH;
Xpress-M3875FW;
Xpress-M3875HW;
Xpress-M3875HD;
V4.00.01.12    V4.00.01.16 
V4.00.01.19    V4.00.01.25 
V4.00.01.27    V4.00.01.28
V4.00.01.30    V4.00.01.32
V4.00.02.09    V4.00.02.10
V4.00.02.13    
Xpress-M4020ND;
Xpress-M4025ND;
V4.00.01.13    V4.00.01.14 
V4.00.01.18    V4.00.01.26 
V4.00.01.29    V4.00.01.31
V4.00.01.34    V4.00.01.35
V4.00.02.09    V4.00.02.10
Xpress-M4070FR;
Xpress-M4072FR;
Xpress-M4075FR;
V4.00.01.12    V4.00.01.16 
V4.00.01.19    V4.00.01.25 
V4.00.01.27    V4.00.01.28
V4.00.01.30    V4.00.01.32
V4.00.02.09    V4.00.02.10
V4.00.02.13    
CLP-310,
CLP-315
CLP-310N,
CLP-315N
V1.00.01.17     V1.00.01.18 
V1.00.01.23     V1.00.11.52 
V1.00.11.53     V1.00.11.54 
V1.00.11.67     V1.99.99
CLP-310W,
CLP-315W
V1.00.01.66     V1.00.01.68 
CLP-320,
CLP-320K,
CLP-325,
CLP-320N,
CLP-320W,
CLP-325N,
CLP-325W
V1.00.01.19     V1.00.01.34 
V1.00.01.36     V1.00.01.38 
V1.00.01.41     V1.00.01.43 
V1.00.01.44     V1.00.01.46
CLP-360,
CLP-360W,
CLP-365,
CLP-365W
V3.00.01.11      V3.00.01.12
V3.00.01.13      V3.00.01.14
V3.00.01.15     


 
CLP-415,
CLP-415N,
CLP-415NW
V4.00.01.19     V3.00.01.25
V3.00.01.41     
CLP-620ND V2.00.01.45     V2.00.01.51
V2.00.01.55     
CLX-3170,
CLX-3170FN,
CLX-3175,
CLX-3175F,
CLX-3175FN,
CLX-3175FW,
CLX-3175N,
CLX-3175WK
V1.00.01.13     V1.00.01.23
V1.00.01.52     V1.00.01.64
CLX-3180,
CLX-3185
V1.00.01.22     V1.00.01.24 
V1.00.01.35     V1.00.01.36 
V1.00.01.41     V1.00.01.43 
V1.00.01.44   V1.00.01.46
CLX-3180FN,
CLX-3185FN,
CLX-3185FW
CLX-3185W,
V1.00.01.22     V1.00.01.24 
V1.00.01.35     V1.00.01.36 
V1.00.01.41     V1.00.01.43 
V1.00.01.44   V1.00.01.46
CLX-3185N, V1.00.01.35     V1.00.01.36 
CLX-3300,
CLX-3305,
CLX-3305FN,
CLX-3305FW,
CLX-3305W
V3.00.01.12      V3.00.01.14
V3.00.01.15      V3.00.01.18
V3.00.01.20      V3.00.01.21
CLX-4195FN,
CLX-4195FW,
V4.00.01.30
CLX-6220FX در حال آماده سازی
ML-1640,
ML-1641,
ML-1645
V1.01.00.60     V1.01.00.83 
V1.01.00.84     V1.01.00.91 
V1.01.00.93     V1.01.00.96
ML-1660,
ML-1665,
ML-1665K,
ML-1667
V1.01.00.30     V1.01.00.34 
V1.01.00.35     
ML-1661,
ML-1666
V1.01.00.35     V1.01.00.36 
ML-1670,
ML-1675,
ML-1677
V1.01.00.04     V1.01.00.07 
V1.01.00.08      V1.01.00.11
ML-1671,
ML-1676,
V1.01.00.07     V1.01.00.11
ML-1860,
ML-1861,
ML-1865,
ML-1866,
ML-1867
V1.01.00.18     V1.01.00.19 
V1.01.00.24      V1.01.00.25
V1.01.00.28     
ML-1865W V3.00.01.05     V3.00.01.06 
V3.00.01.10      
ML-1910,
ML-1915,
V1.01.00.77     V1.01.00.82 
V1.01.00.83      V1.01.00.86
ML-2160,
ML-2165,
ML-2168,
V1.01.01.05      V1.01.01.06
V1.01.01.08      V1.01.01.11
V1.01.01.12      
ML-2164, V1.01.01.09      V1.01.01.12
V1.01.01.14      
ML-2167, V1.01.01.05      V1.01.01.08
ML-2160W,
ML-2165W,
ML-2168W
V3.01.01.05      V3.01.01.06
V3.01.01.08      V3.01.01.10
V3.01.01.13      V3.01.01.14
V3.01.01.15      

 
ML-2240,
ML-2241,
ML-2245
V1.01.00.83     V1.01.00.84 
V1.01.00.93     V1.01.00.96 
ML-2520,
ML-2525,
ML-2525K,
ML-2525W,
ML-2526
V1.01.00.49     V1.01.00.54 
V1.01.00.83     V1.01.00.84 
V1.01.00.85     
ML-2540,
ML-2545,
ML-2540R,
ML-2545R
V1.01.00.14     V1.01.00.18
V1.01.00.22     V1.01.00.24
ML-2580,
ML-2580N
V1.01.00.79     V1.01.00.83 
V1.01.00.84     V1.01.00.88 
V1.01.00.90     
ML-2850D V1.03.00.47     تمامی ورژن ها
ML-2851ND V1.03.00.47     
ML-2855ND V1.01.04.27     V1.20.04.32.02 
V1.01.07.33     
ML-2950,
ML-2950D,
ML-2950N,
ML-2950DR,
ML-2950ND,
ML-2955ND,
V3.00.01.07      V3.00.01.09
V3.00.01.11      V3.00.01.14
ML-2950DW
ML-2950NDW,
V3.00.01.09      V3.00.01.11
ML-3300 V2.00.01.03     V3.00.01.05
ML-3310D V2.00.01.25      V2.00.01.29
V2.00.01.33    V2.00.01.38
V2.00.01.41   
ML-3310ND V2.00.01.23       V2.00.01.27
V2.00.01.30      V2.00.01.32 
V2.00.01.36      V2.00.01.42 
V2.00.01.43     V2.00.01.44 
V2.00.01.45     
ML-3710D V2.00.01.27     V2.00.01.29
V2.00.01.35     V2.00.01.43
V2.00.01.44     
ML-3710ND V2.00.01.23     V2.00.01.28 
V2.00.01.30     V2.00.01.32
V2.00.01.36     V2.00.01.43
V2.00.01.45     V2.00.01.46
     
ML-3750ND V2.00.01.10     V2.00.01.17
V2.00.01.22     V2.00.01.29
ML-5510N
ML-5510ND
V2.00.01.19     
ML-6510ND V2.00.01.19     
SCX-3200,
SCX-3205,
SCX-3205K,
SCX-3207
V3.00.01.06     V3.00.01.07 
V3.00.01.08     V3.00.01.09 
V3.00.01.10     V3.00.01.13
SCX-3200W
SCX-3205W
V3.00.01.05     V3.04.01.00
V3.04.01.01     V3.04.01.03
V3.00.01.08     V3.00.01.11
SCX-3400,
SCX-3405,
SCX-3407
V3.00.01.08      V3.00.01.10
V3.00.01.11      V3.00.01.12
V3.00.01.13      V3.00.01.18
V3.00.01.19      

 
SCX-3400F,
SCX-3405F,
SCX-3405FH
V3.00.01.08      V3.00.01.10
V3.00.01.11      V3.00.01.12
V3.00.01.17      V3.00.01.18
V3.00.01.19      

 
SCX-3405FK,
SCX-3405WK
V3.00.01.8      V3.00.01.10
 
SCX-3405W, V3.00.01.08      V3.00.01.10
V3.00.01.11      V3.00.01.13
V3.00.01.17      V3.00.01.18
V3.00.01.19     

 
SCX-3405FW,
SCX-3405HW,
V3.00.01.08      V3.00.01.10
V3.00.01.13      V3.00.01.17
V3.00.01.18      V3.00.01.19

 
SCX-4300 V1.13     V1.16 
V1.18     V1.21 
V1.22     V1.23 
V1.25     
SCX-4600,
SCX-4622Fk,
SCX-4623F,
SCX-4623FH,
SCX-4623FK,
SCX-4623FN
V2.01.01.93     V2.01.01.96 
V2.01.01.97     V2.01.01.98 
V2.01.01.99     V2.01.01.00 
V2.01.01.01     V2.01.01.02
SCX-4650N,
SCX-4650FN,
SCX-4655F,
SCX-4655HN,
SCX-4655FN
V3.00.01.04      V3.00.01.06
V3.00.01.07      V3.00.01.11
V3.00.01.12      V3.00.01.14
V3.00.01.16     V3.00.01.19
V3.00.01.22     

 
SCX-4705,
SCX-4705ND
V3.00.01.09      V3.00.01.18
SCX-4724FD,
SCX-4727FD,
SCX-4728FD,
SCX-4729FD,
SCX-4729FW
V3.00.01.07     V3.00.01.08
V3.00.01.13     V3.00.01.14
V3.00.01.18     V3.00.01.19

 
SCX-4824FN V1.01.00.30     V1.01.00.34 
V1.01.94.36     V1.01.00.41 
V1.01.00.44     V1.01.00.45 
V1.01.00.47     
SCX-4825FN V2.01.00.84     V2.01.00.93 
V 2.01.00.95      
SCX-4828FN V1.01.00.31     V1.01.93.36 
V1.01.00.41     V1.01.00.43 
V1.01.00.44     V1.01.00.45 
V1.01.00.47      
SCX-4833FD V2.00.01.10     V2.00.01.11 
V2.00.01.13     V2.00.01.15 
V2.00.01.18     V2.00.01.20
V2.00.01.26     V2.00.01.27
V2.00.01.29     V2.00.01.33
V2.00.51.18
SCX-4833FR V2.00.01.05     V2.00.01.06 
V2.00.01.09      V2.00.01.12  
V2.00.01.14      V2.00.01.20
V2.00.01.21      V2.00.01.22
V2.00.01.25      
SCX-5635FN در حال آماده سازی
SCX-5637FR V2.00.01.14     V2.00.01.15 
V2.00.01.18     V2.00.01.21
V2.00.01.30     V2.00.01.33 
V2.00.01.35    V2.00.01.38 
SF-650
SF-650P
V1.00.00.14     
SF-760P V3.00.01.09      V3.00.01.10
V3.00.01.13     V3.00.01.19