آخرين بروزرساني : 12 فروردین 1395

در صورتی که ورژن دستگاه شما در لیست زیر موجود نیست ، قبل از واریز وجه با تماس تلفنی از آماده بودن نرم افزار اطمینان حاصل نمایید.
Model name Firmware Version
Xpress-M2022;
Xpress-M2022W;
Xpress-M2024;
Xpress-M2024W;
Xpress-M2028;
Xpress-M2028W;
V3.00.01.04*    V3.00.01.08* 
V3.00.01.10*    V3.00.01.11*
Xpress-M2070;
Xpress-M2070W;
Xpress-M2070F;
Xpress-M2070FW;
Xpress-M2074;
Xpress-M2074W;
Xpress-M2074F;
Xpress-M2074FW;
Xpress-M2078;
Xpress-M2078W;
Xpress-M2078F;
Xpress-M2078FW;
V3.00.01.8*    V3.00.01.16* 
V3.00.01.16_0401040_1.00* 
V3.00.01.17*    V3.00.01.20* 
V3.00.01.22*    
Xpress-M2620;
Xpress-M2620D;
Xpress-M2620ND;
Xpress-M2625;
Xpress-M2625D;
Xpress-M2625ND;
Xpress-M2626;
Xpress-M2626D;
Xpress-M2820ND;
Xpress-M2820DW;
Xpress-M2825ND;
Xpress-M2825DW;
Xpress-M2826ND
V3.00.01.12*    V3.00.01.13* 
V3.00.01.18*    V3.00.01.20*
V3.00.01.25*    V3.00.01.31*
Xpress-M2670;
Xpress-M2670F;
Xpress-M2670FN;
Xpress-M2670HN;
Xpress-M2675;
Xpress-M2675F;
Xpress-M2675FN;
Xpress-M2675HN;
Xpress-M2870;
Xpress-M2870FD;
Xpress-M2870FW;
Xpress-M2875;
Xpress-M2875FD;
Xpress-M2875FW;
V3.00.01.12*    V3.00.01.13* 
V3.00.01.18*    V3.00.01.21*
V3.00.01.23*    V3.00.01.27*
V3.00.01.29*    V3.00.01.30*
Xpress-M2670N;
Xpress-M2670ND;
Xpress-M2675N;
Xpress-M2675ND;
Xpress-M2870N;
Xpress-M2870ND;
Xpress-M2875N;
Xpress-M2875ND;
V3.00.01.18*    V3.00.01.21*
V3.00.01.23*    V3.00.01.29*
Xpress-M2830DW;
Xpress-M2835DW;
V3.00.01.04*    V3.00.01.08* 
Xpress-M2880FW;
Xpress-M2885FW;
V3.00.01.02*    V3.00.01.04* 
V3.00.01.06*    
Xpress-M3320ND;
Xpress-M3325ND;
Xpress-M3820D;
Xpress-M3820DW;
Xpress-M3820ND;
Xpress-M3825D;
Xpress-M3825DW;
Xpress-M3825ND;
V4.00.01.13*    V4.00.01.14* 
V4.00.01.18*    V4.00.01.26*
V4.00.01.29*    V4.00.01.31*
Xpress-M3370;
Xpress-M3375FD;
V4.00.01.12*    V4.00.01.16* 
V4.00.01.19*    V4.00.01.25* 
V4.00.01.27*    
Xpress-M3870;
Xpress-M3870FD;
Xpress-M3870FW;
Xpress-M3870HD;
Xpress-M3875FD;
Xpress-M3875FW;
Xpress-M3875HD;
V4.00.01.12*    V4.00.01.16* 
V4.00.01.19*    V4.00.01.25* 
V4.00.01.27*    V4.00.01.28*
Xpress-M4020ND;
Xpress-M4025ND;
V4.00.01.13*    V4.00.01.14* 
V4.00.01.18*    V4.00.01.26* 
V4.00.01.29*    V4.00.01.31* 
Xpress-M4070FR;
Xpress-M4072FR;
Xpress-M4075FR;
V4.00.01.12*    V4.00.01.16* 
V4.00.01.19*    V4.00.01.25* 
V4.00.01.27*    V4.00.01.28* 
CLP-310,
CLP-315
CLP-310N,
CLP-315N
V1.00.01.17     V1.00.01.18 
V1.00.01.23     V1.00.11.52 
V1.00.11.53     V1.00.11.54 
V1.00.11.67     V1.00.01.66** 
CLP-310W,
CLP-315W
V1.00.01.66     V1.00.01.68 
CLP-320,
CLP-320K,
CLP-325,
CLP-320N,
CLP-320W,
CLP-325N,
CLP-325W
V1.00.01.19     V1.00.01.34 
V1.00.01.36     V1.00.01.38 
V1.00.01.41     V1.00.01.43 
V1.00.01.44     V1.00.01.46
CLP-360,
CLP-360W,
CLP-365,
CLP-365W
V3.00.01.11 *     V3.00.01.12 *
V3.00.01.13 *     V3.00.01.14 *
V3.00.01.15**     V3.00.01.16**
V3.00.02.00* (ارسال بورد پرینتر)
V3.00.02.01* (ارسال بورد پرینتر)
CLP-415,
CLP-415N,
CLP-415NW
V4.00.01.19*     V3.00.01.25*
V3.00.01.41*     
CLP-620ND V2.00.01.45     V2.00.01.45
CLX-3170,
CLX-3170FN,
CLX-3175,
CLX-3175F,
CLX-3175FN,
CLX-3175FW,
CLX-3175N,
CLX-3175WK
V1.00.01.13     V1.00.01.23
V1.00.01.52     V1.00.01.64
CLX-3180,
CLX-3185
V1.00.01.22     V1.00.01.24 
V1.00.01.35     V1.00.01.36 
V1.00.01.41     V1.00.01.43 
V1.00.01.44 *  V1.00.01.46*
CLX-3180FN,
CLX-3185FN,
CLX-3185FW
CLX-3185W,
V1.00.01.22     V1.00.01.24 
V1.00.01.35     V1.00.01.36 
V1.00.01.41     V1.00.01.43 
V1.00.01.44 *  V1.00.01.46*
CLX-3185N, V1.00.01.35     V1.00.01.36 
CLX-3300,
CLX-3305,
CLX-3305FN,
CLX-3305FW,
CLX-3305W
V3.00.01.12 *     V3.00.01.14 *
V3.00.01.15 *     V3.00.01.18 *
V3.00.01.20 *     V3.00.01.21 *
CLX-4195FN,
CLX-4195FW,
V4.00.01.30*
CLX-6220FX در حال آماده سازی
ML-1640,
ML-1641,
ML-1645
V1.01.00.60     V1.01.00.83 
V1.01.00.84     V1.01.00.91 
V1.01.00.93     V1.01.00.96
ML-1660,
ML-1665,
ML-1665K,
ML-1667
V1.01.00.30     V1.01.00.34 
V1.01.00.35     
ML-1661,
ML-1666
V1.01.00.35     V1.01.00.36 
ML-1670,
ML-1675,
ML-1677
V1.01.00.04     V1.01.00.07 
V1.01.00.08 *     V1.01.00.11 *
ML-1671,
ML-1676,
V1.01.00.07     V1.01.00.11 *
ML-1860,
ML-1861,
ML-1865,
ML-1866,
ML-1867
V1.01.00.18     V1.01.00.19 
V1.01.00.24      V1.01.00.25 *
V1.01.00.28     
ML-1865W V3.00.01.05     V3.00.01.06 
V3.00.01.10 *      
ML-1910,
ML-1915,
V1.01.00.77     V1.01.00.82 
V1.01.00.83      V1.01.00.86 *
ML-2160,
ML-2165,
ML-2168,
V1.01.01.05 *      V1.01.01.06 *
V1.01.01.08 *      V1.01.01.11
V1.01.01.12 *      V1.07.01.12**
ML-2164, V1.01.01.09      V1.01.01.12
V1.01.01.14**      
ML-2167, V1.01.01.05 *      V1.01.01.08 *
ML-2160W,
ML-2165W,
ML-2168W
V3.01.01.05 *      V3.01.01.06 *
V3.01.01.08 *      V3.01.01.10 *
V3.01.01.13 *      V3.01.01.14 *
V3.01.01.15*      
V3.01.02.00*  (ارسال بورد پرینتر)
ML-2240,
ML-2241,
ML-2245
V1.01.00.83     V1.01.00.84 
V1.01.00.93     V1.01.00.96 
ML-2520,
ML-2525,
ML-2525K,
ML-2525W,
ML-2526
V1.01.00.49     V1.01.00.54 
V1.01.00.83     V1.01.00.84 
V1.01.00.85     V1.01.00.85**
ML-2540,
ML-2545,
ML-2540R,
ML-2545R
V1.01.00.14*     V1.01.00.18*
V1.01.00.22*     V1.01.00.24*
ML-2580,
ML-2580N
V1.01.00.79     V1.01.00.83 
V1.01.00.84     V1.01.00.88 
V1.01.00.90**     
ML-2850D V1.03.00.47     
ML-2851ND V1.03.00.47     
ML-2855ND V1.01.04.27     V1.20.04.32.02 
V1.01.07.33     
ML-2950,
ML-2950D,
ML-2950N,
ML-2950DR,
ML-2950ND,
ML-2955ND,
V3.00.01.07 *     V3.00.01.09 *
V3.00.01.11 *     V3.00.01.14 *
ML-2950DW
ML-2950NDW,
V3.00.01.09 *      V3.00.01.11 *
ML-3300 V2.00.01.03 *     V3.00.01.05**
ML-3310D V2.00.01.25      V2.00.01.29 *
V2.00.01.33 *   V2.00.01.38 *
V2.00.01.41**   
ML-3310ND V2.00.01.23       V2.00.01.27
V2.00.01.30      V2.00.01.32* 
V2.00.01.36*      V2.00.01.42* 
V2.00.01.43*     V2.00.01.44* 
V2.00.11.28**     V2.00.11.34 **
ML-3710D V2.00.01.27     V2.00.01.29 *
V2.00.01.35*     V2.00.01.43*
V2.00.01.44*     
ML-3710ND V2.00.01.23     V2.00.01.28 
V2.00.01.30     V2.00.01.32 *
V2.00.01.36*     V2.00.01.43 *
V2.00.01.45**     V2.00.01.46 **
ML-3750ND در حال آماده سازی
ML-5510N
ML-5510ND
V2.00.01.19*     V2.00.01.24 **
ML-6510ND V2.00.01.19*     V2.00.01.24 **
SCX-3200,
SCX-3205,
SCX-3205K,
SCX-3207
V3.00.01.06     V3.00.01.07 
V3.00.01.08     V3.00.01.09 
V3.00.01.10     V3.00.01.13 *
SCX-3200W
SCX-3205W
V3.00.01.05     V3.04.01.00
V3.04.01.01     V3.04.01.03 *
V3.00.01.08*     V3.00.01.11*
SCX-3400,
SCX-3405,
SCX-3407
V3.00.01.08 *      V3.00.01.10 *
V3.00.01.11 *      V3.00.01.12 *
V3.00.01.13 *      V3.00.01.18 *
V3.00.01.19 *      
V3.00.02.00* (ارسال بورد پرینتر)
V3.00.02.01* (ارسال بورد پرینتر)
SCX-3400F,
SCX-3405F,
SCX-3405FH
V3.00.01.08 *      V3.00.01.10 *
V3.00.01.11 *      V3.00.01.12 *
V3.00.01.17 *      V3.00.01.18 *
V3.00.01.19 *      
V3.00.02.00* (ارسال بورد پرینتر)
V3.00.02.01* (ارسال بورد پرینتر)
SCX-3405FK,
SCX-3405WK
V3.00.01.8 *      V3.00.01.10 *;
V3.00.02.00* (ارسال بورد پرینتر)
V3.00.02.01* (ارسال بورد پرینتر)
SCX-3405W, V3.00.01.08 *      V3.00.01.10 *
V3.00.01.11 *      V3.00.01.13 *
V3.00.01.17 *      V3.00.01.18 *
V3.00.01.19 *      ;
V3.00.02.00* (ارسال بورد پرینتر)
V3.00.02.01* (ارسال بورد پرینتر)
SCX-3405FW,
SCX-3405HW,
V3.00.01.08 *      V3.00.01.10 *
V3.00.01.13 *      V3.00.01.17 *
V3.00.01.18 *      V3.00.01.19 *;
V3.00.02.00* (ارسال بورد پرینتر)
V3.00.02.01* (ارسال بورد پرینتر)
SCX-4300 V1.13     V1.16 
V1.18     V1.21 
V1.22     V1.23 
V1.25     
SCX-4600,
SCX-4622Fk,
SCX-4623F,
SCX-4623FH,
SCX-4623FK,
SCX-4623FN
V2.01.01.93     V2.01.01.96 
V2.01.01.97     V2.01.01.98 
V2.01.01.99     V2.01.01.00 
V2.01.01.01     V2.01.01.02 *
SCX-4650N,
SCX-4650FN,
SCX-4655F,
SCX-4655HN,
SCX-4655FN
V3.00.01.04 *      V3.00.01.06*
V3.00.01.07*      V3.00.01.11*
V3.00.01.12*      V3.00.01.14*
V3.00.01.16*     V3.00.01.19*
V3.00.02.00*  (ارسال بورد پرینتر)
SCX-4705,
SCX-4705ND
V3.00.01.09 *      V3.00.01.18 *
SCX-4724FD,
SCX-4727FD,
SCX-4728FD,
SCX-4729FD,
SCX-4729FW
V3.00.01.07     V3.00.01.08 *
V3.00.01.13 *     V3.00.01.14 *
V3.00.01.18 *     V3.00.01.19*
V3.00.02.00 *  (ارسال بورد پرینتر)
SCX-4824FN V1.01.00.30     V1.01.00.34 
V1.01.94.36     V1.01.00.41 
V1.01.00.44     V1.01.00.45 
V1.01.00.47     
SCX-4825FN V2.01.00.84     V2.01.00.93 
V 2.01.00.95 *     
SCX-4828FN V1.01.00.31     V1.01.93.36 
V1.01.00.41     V1.01.00.43 
V1.01.00.44     V1.01.00.45 
V1.01.00.47 *     
SCX-4833FD V2.00.01.10     V2.00.01.11 
V2.00.01.13     V2.00.01.15 
V2.00.01.18*     V2.00.01.20*
V2.00.01.26*     V2.00.01.27*
V2.00.01.29*     V2.00.01.33*
V2.00.51.18*
SCX-4833FR V2.00.01.05     V2.00.01.06 
V2.00.01.09 *     V2.00.01.12 *  
V2.00.01.14 *     V2.00.01.20 *
V2.00.01.21 *     V2.00.01.22 *
V2.00.01.25 *     
SCX-5635FN در حال آماده سازی
SCX-5637FR V2.00.01.14     V2.00.01.15 
V2.00.01.18     V2.00.01.21*
V2.00.01.30*     V2.00.01.33* 
V2.00.01.35*    V2.00.01.38* 
SF-650
SF-650P
V1.00.00.14     
SF-760P V3.00.01.09 *     V3.00.01.10 **
V3.00.01.13 * *